Biserica „Intrarea în Biserică”, Hangu

Cod LMI NT-II-m-B-10601
Localitate sat Buhalnița; comuna Hangu
Adresa -
Datare 1626-1629
Latitudine N
Longitudine E

Pomenită vreme îndelungată sub numele de Mănăstirea Hangu, aceasta este ctitoria lui Miron Barnovschi Voievod, după cum el însuşi mărturiseşte în aşezământul din 25 martie 1627: „Început-am a zidi şi am făcut biserica aceasta, care iaste în partea apusului depărte şi întru deosebită pustie, în locul ce se cheamă Hangul. Şi această urmare şi facere am pus domnia mea a fi nerăşuită în veci întru a noastră din nou zidită mănăstire de mai sus numită Hangul”.

Binecredinciosul voievod Ştefan cel Mare ridicase şi el aici o bisericuţă din lemn, legându-o de lavra Neamţului. Probabil că acesta se găsea în stare avansată de degradare atunci când, Miron Barnovschi, în semn de evlavie pentru monahii din Sihăstria Buhalniţei, a construit o biserică nouă din zid, în anul 1627.

După unele surse istorice, biserica a fost ctitorită pe moşia vechiului schit Poienile, a familiei Movileştilor, cu care Miron Vodă se înrudea. În acelaşi an, domnitorul a dăruit mănăstirii părţi din obcina Durnesti (astăzi Dornesti, sat component al comunei Costişa, judeţul Neamţ) şi o fabrică rudimentară de preparare a berii, prima din Moldova.

În testamentul pe care îl scria la Constantinopol, înainte de a primi cununa muceniciei, Miron Vodă vorbea despre biserica lui astfel: „eu nu cred să existe un loc mai frumos şi mai tihnit pe lume decât mănăstirea mea, din Şesul Hangului, la poalele muntelui”. Dragostea domnitorului pentru această zonă a intrat în tradiţia orală căci, până astăzi, hăngenii ştiu din bătrâni că, însuşi Miron Vodă, alături de vlădica Varlaam, a participat la hramul aşezării.

După anul 1640, Vasile Lupu şi alţi voievozi ai ţării au înzestrat ctitoria cu întinse moşii, mori şi heleşteie, transformând-o într-una dintre cele mai prospere aşezări din Moldova. La fel ca şi „sora” sa din Iaşi (Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Barnovschi), această mănăstire a fost sprijinul orientului creştin, încercat de cucerirea islamică. Dacă astăzi ne bucurăm încă de existenţa Patriarhiei Alexandriei şi a toată Africa, acesta este şi meritul dispărutei mănăstiri Hangu. Aflată într-un stat islamic, divizată de o majoritate creştină coptă, comunitatea ortodoxă alexandrină era, în secolul al XVII-lea, în mare dificultate, fiind ameninţată cu dispariţia. În anul 1715, voievodul Nicolae Mavrocordat a închinat Patriarhiei Alexandriei mănăstirea cu tot venitul ei, împotriva voii mitropolitului Ghedeon al Moldovei. Ca răsplată pentru acest dar, însuşi patriarhul Samuil al Alexandriei a venit în Moldova, ca să mulţumească domnului fanariot, rânduind egumen şi arendaşi pentru noua proprietate.

De la această dată a început o grea perioadă în existenţa obştii monahale. Conducerea mănăstirii era încredinţată aceluia care oferea cel mai mare venit anual. Egumenul Daniil, spre exemplu, în anul 1814, se angaja să plătească alexandrinilor 12.000 lei, dar şi să nu facă vreo datorie care ar putea să afecteze veniturile mănăstirii. Spre deosebire de alte biserici, Mănăstirea Hangu a fost una din puţinele ctitorii închinate care, nu numai a trimis daruri în Orient, ci a şi primit. Din Alexandria, egumenii greci au adus o frumoasă catapeteasmă, unică în ţara noastră – prin motivele zoomorfe şi plantele specifice deltei Nilului, sculptate.

Prin legea secularizării din anul 1863, mănăstirea a fost transformată în biserică parohială, iar în anul 1865, în chilii a început să funcţioneze o şcoală primară, pentru copii localnicilor.

Istoria mănăstirii Hangu se aseamănă cu istoria ctitorului ei. Miron Barnovschi, pentru refuzul de a plăti un tribut de mai mare cu 40 de pungi de aur, a fost îndepărtat de la domnie şi strămutat în Polonia, la Ustie. Biserica lui, din câmpul Hangului, a avut aceeaşi soartă. Sub motivul construirii hidrocentralei, barajului şi lacului de acumulare de la Bicaz, ea a fost desfăcută, bucată cu bucată şi reconstruită pe un versant al muntelui, în actualul sat Buhalniţa, din judeţul Neamţ.

Din păcate, planurile iniţiale nu au fost respectate. Foarte puţin mai seamănă actuala construcţie – cu celelalte ctitorii ale lui Barnovschi. Însă, ea este unică în Moldova, prin faptul că turla este amplasată exact pe jumătatea acoperişului, iar forma sa arhitecturală este aceea a oului de gâscă. În interior, compartimentarea este realizată prin două coloane masive, pe care se sprijină arcadele dintre naos şi pronaos – fiind pus în evidenţă sistemul de boltire. Uşa de la intrare a păstrat chenarul original de piatră, decorat cu muluri, care se întretaie la colţuri. Aceasta este o piesă unică în arhitectura bisericilor româneşti.